U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Bewustzijn van wet- en regelgeving rondom de kwalificatie van arbeidsrelatie

Beste genodigde, 

Hartelijk dank dat u mee wilt doen aan onze enquête over het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheden rondom de kwalificatie van de arbeidsrelatie in uw sector en de naderende opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025*.

Met deze enquête wordt inzicht verkregen in de mate waarin partijen binnen een sector zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden rondom de kwalificatie van arbeidsrelaties en het belang van compliant gedrag. Door deze korte vragenlijst in te vullen, draagt u bij aan dit inzicht voor uw sector. Gezien het gemeenschappelijke belang van dit onderwerp, zullen wij de totaaluitkomsten (generiek en geanonimiseerd) van deze enquête ook delen met uw sectorvertegenwoordigers. Op deze wijze krijgen zij inzicht in eventuele aandachtspunten en risico's binnen uw sector en kan hierop worden gestuurd. De totaaluitkomsten zullen ook als input dienen voor de gesprekken die uw sectorvertegenwoordigers hebben met ons en andere overheidsorganisaties rondom dit thema.

Om inzicht te krijgen in de voortgang op dit onderwerp binnen uw sector, ontvangt u elke 3 maanden een uitnodiging om deze enquête in te vullen. De ritmiek van 3 maanden is gekozen om voldoende inzicht te krijgen in de gedragsverandering van de markt. Uw reactie helpt ons en uw sectorvertegenwoordigers om aandachtspunten en risico's snel te identificeren en met elkaar te bespreken.

Uw deelname is vrijwillig en volstrekt vertrouwelijk. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring onder het kopje gegevensbescherming. Door mee te doen aan de enquête gaat u akkoord met alle voorwaarden. 

Alle vragen worden op een vijf-puntenschaal gesteld, waarbij u de mogelijkheid heeft om uw antwoord nader toe te lichten. 

Het kabinet heeft een handhavingsmoratorium ingesteld voor de handhaving bij opdrachtgevers op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie. Concreet betekent dit dat binnen de inzet van handhavingsinstrumenten alleen corrigerend wordt opgetreden (opleggen van correctieverplichtingen, naheffingen en eventueel boetes) als er sprake is van kwaadwillendheid of als opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet/onvoldoende binnen een redelijke termijn opvolgen.

Vanaf 1 januari 2025 wordt het handhavingsmoratorium opgeheven en zal de Belastingdienst weer actief gaan handhaven. Op dit moment werkt de overheid actief samen met de markt om hen voor te bereiden op de opheffing van dit handhavingsmoratorium en zich bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheden rondom de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Binnen de Belastingdienst is hiervoor het marktteam gestart. 

Er zijn 18 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête in te vullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gebruikt om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes kunnen niet worden gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

Privacyverklaring ‘Kwalificatie arbeidsrelatie’

Wie is verantwoordelijk voor het onderzoek?

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van de enquête. Pleio (gelieerd aan de Belastingdienst) is verantwoordelijk voor de opslag van de gegevens. De anonieme onderzoeksdata worden beschikbaar gesteld aan de sectorvertegenwoordigers/brancheorganisaties. 

Welke gegevens worden verwerkt?

Het uitsturen van de vragenlijst wordt gedaan door de Belastingdienst. Er worden geen e-mailadressen of persoonsgegevens van genodigden gevraagd in het onderzoek. Sectorvertegenwoordigers/brancheorganisaties krijgen een e-mail met een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Hierin staat een generieke link naar de online vragenlijst. Tussen deze link en het emailadres bestaat geen connectie, dat wil zeggen dat niet herleid kan worden wie de enquête heeft ingevuld. In het databestand met de resultaten van de enquête komen dan ook geen namen of e-mailadressen voor. De gegevens worden gebruikt om over groepen te rapporteren. Uw antwoorden zijn in de rapportages niet herleidbaar naar u. Er wordt niet gevraagd om uw e-mailadres, naam en geboortedatum.

Hoe worden de gegevens gebruikt?

De antwoorden die u geeft op de vragen worden gebruikt voor een rapportage over de stand van zaken met betrekking tot het bewustzijn van de kwalificatie arbeidsrelaties. In de rapportage zijn individuele medewerkers niet te herleiden. Pleio bewaart de gegevens.

Wie heeft er toegang tot de gegevens?

De onderzoeksgegevens zijn toegankelijk voor het marktteam DBA Belastingdienst.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Een van de veiligheidsvoorzieningen is dat de Belastingdienst geen e-mailadres of andere persoonsgegevens van u ontvangt bij aanvang van het onderzoek. De vragenlijst wordt door de Belastingdienst naar u verstuurd. Na versturen, wordt uw e-mailadres niet meer gebruikt om de voortgang te monitoren. Een herinneringsmail wordt bijvoorbeeld naar iedereen verzonden en is niet gekoppeld aan uw voortgang in de vragenlijst. De Belastingdienst zorgt conform wet- en regelgeving voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw - en regelgeving voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Met de leverancier van de enquête-software (Pleio) heeft de Belastingdienst afspraken gemaakt in een verwerkersovereenkomst (conform ARVODI 2018). Ten behoeve van het opstellen van de generieke rapportages wordt uitsluitend gewerkt met een geanonimiseerd databestand.

Gegevens aanpassen:

Als u reeds ingevulde vragenlijsten wilt corrigeren, dan kunt u contact opnemen met het marktteam Belastingdienst (…@). Omdat het hier om een vragenlijst gaat zonder naam of e-mailadres, hebben de medewerkers van de Belastingdienst extra informatie van u nodig om (indien mogelijk) uw ingevulde vragenlijst te achterhalen.